L’Art de Sentir
de l’1 al 12 de juliol de 2019
PALO ALTO

Idea i projecte / Idea and project
© DadàBarcelona
Ester Rovira Carbonell

“ Sentir abans de comprendre ”
“ Feeling before understanding ”

Jean Cocteau

 
 
Dadà_W_TEXT-06.png
Cartell_Sentir_BLANC_IRIS-11.png
 
 

Sentir és mirar al món amb tots els sentits menys la mirada, percebre’l d’una altra manera i tenir la sensació d’anar endavant: prendre una direcció!

L’art de Sentir és un workshop d’estiu que obre una altra porta al Dadà per acollir el món sense la mirada: aquesta vegada la volem guardar per veure-hi dins nostre. La proposta és un clam a la percepció, la sensació, l’experimentació a través dels sentits per apropar-nos als antics quan volien descriure el món a través del sentir, a través del que tenien més a prop seu: els animals, els objectes o les plantes. Entendre’ns amb l’entorn sense mirar-lo sinó sentir-lo i oblidar-nos del que la vista ens fa - només - veure per poder dissenyar altres realitats: imaginar-les, plantar-les i fer-les créixer.

Per tant, l’Art de Sentir és mirar endins i també mirar més lluny, fins allà on no arriben els cinc sentits - que ens han acostumat a desenvolupar - sinó descobrir una consciència més abstracta de nosaltres i de la natura. Formar part d’un ecosistema que parla diferent a com aprenem de petits. 

Que desenvolupar la intel·ligència no ens allunyi de la sensibilitat!

 

To feel is to look at the world with all the senses except the gaze, to perceive it differently and to have the sensation of going forward: to take a direction!

The art of Feeling is a summer workshop that opens another door to Dadà to welcome the world without the gaze: this time we want to keep it to see inside of us. The proposal is a clamour to perception, sensation, experimentation through the senses to bring us closer to the ancients when they wanted to describe the world through feeling, through the one they had most appropriated: animals, objects or plants. To understand ourselves with the environment without looking at it but feeling it and forgetting what sight makes us - only - see in order to be able to design other realities: imagine them, plant them and make them grow.

Therefore, the Art of Feeling is to look inside and also to look farther, up to where the five senses -which have accustomed us to develop- do not reach, but to discover a more abstract consciousness of ourselves and of nature. To be part of an ecosystem that speaks differently to how we learn as children.

To develop intelligence does not take us away from sensitivity!

 
 

Informació general

 
Dates_horaris

de l’1 al 12 de juliol 
de 9.00h a 17.00h

 

Capacitat

35 nens i nenes
de 5 a 11 anys

On

Palo Alto
Poblenou, Barcelona

 
Preus
Inscripció
 

Setmana      250€
Complet 450€

Fins l'1 de juny de 2019
Necessitaràs omplir la inscripció, fer l'ingrés i
enviar el comprovant a hola@dadabarcelona.com 
(Assumpte: nom de l'INFANT)

Si escolliu fer les dues setmanes s’abonarà només la primera setmana - 250€ - en concepte de reserva i el 15 de juny s’haurà de pagar la resta. Si escolliu fer una sola setmana haurà de quedar pagada en el moment de l’inscripció.

COMPTE BANCARI
Ester Rovira                
ES27 0081 0565 1000 0145 3656 / BSAB ESBB

 
 
Condicions
1. El preu inclou els tallers, els professorat, l'assegurança.
No s'inclou l'esmorzar ni el berenar.
2. En el cas de que el nen es posi malalt o no pugui asistir als Tallers no es retornarà l'import de la reserva.
3. Els alumnes amb germans gaudiràn d’un descompte del 10% en el taller en el segon germà si el fan complet.
 
 
 
IMG_6301.jpg

Crearem un laboratori d’estiu de dues setmanes amb 35 nens i nenes de 5 a 11 anys on reunirem diferents definicions de sentir que creiem fonamentals:

Tenir la sensació
Tenir consciència del propi estat.
Sentir-hi
Experimentar

També hi haurà Moviment i So que són els tallers més recurrents per poder treballar l’expressivitat i la reinterpretació dels nens i nenes.

We will create a two-week summer lab with 35 boys and girls ages 5 to 11 where we will bring together different definitions of feeling that we believe to be fundamental:

Having the sensation
Be aware of one's own state.
To feel
Experiment

There will also be Movement and Sound, which are the most recurrent workshops in order to work on expressiveness and reinterpretation of children.

 

“El que et fa sentir bé no et pot fer mal”
“What makes you feel good can't hurt you.”

Janis Joplin