L’Art de Sentir
de l’1 al 12 de juliol de 2019
PALO ALTO

Idea i projecte / Idea and project
© DadàBarcelona
Ester Rovira Carbonell

Equip Dadà / Dadà Team
Anna Macau. Elsa Casanova.

Artistes / Artists
Martín de Azúa. Pepi de Boissieu.
Domestic Data Streamers. Quim Girón
(CIA Animal Religion). Lolo&Sosaku.
Elena Montes. Marc Morro. Ilaria Sartori.
Julen Ussia.

Imatges i media / Images and media
© Iris Humm
© Hleb-Hleb

“ Sentir abans de comprendre ”
“ Feeling before understanding ”

Jean Cocteau

 
Dadà_W_TEXT-06.png
 
 

Sentir és mirar al món amb tots els sentits menys la mirada, percebre’l d’una altra manera i tenir la sensació d’anar endavant: prendre una direcció!

L’art de Sentir és un workshop d’estiu que obre una altra porta al Dadà per acollir el món sense la mirada: aquesta vegada la volem guardar per veure-hi dins nostre. La proposta és un clam a la percepció, la sensació, l’experimentació a través dels sentits per apropar-nos als antics quan volien descriure el món a través del sentir, a través del que tenien més a prop seu: els animals, els objectes o les plantes. Entendre’ns amb l’entorn sense mirar-lo sinó sentir-lo i oblidar-nos del que la vista ens fa - només - veure per poder dissenyar altres realitats: imaginar-les, plantar-les i fer-les créixer.

Per tant, l’Art de Sentir és mirar endins i també mirar més lluny, fins allà on no arriben els cinc sentits - que ens han acostumat a desenvolupar - sinó descobrir una consciència més abstracta de nosaltres i de la natura. Formar part d’un ecosistema que parla diferent a com aprenem de petits. 

Que desenvolupar la intel·ligència no ens allunyi de la sensibilitat!

To feel is to look at the world with all the senses except the gaze, to perceive it differently and to have the sensation of going forward: to take a direction!

The art of Feeling is a summer workshop that opens another door to Dadà to welcome the world without the gaze: this time we want to keep it to see inside of us. The proposal is a clamour to perception, sensation, experimentation through the senses to bring us closer to the ancients when they wanted to describe the world through feeling, through the one they had most appropriated: animals, objects or plants. To understand ourselves with the environment without looking at it but feeling it and forgetting what sight makes us - only - see in order to be able to design other realities: imagine them, plant them and make them grow.

Therefore, the Art of Feeling is to look inside and also to look farther, up to where the five senses -which have accustomed us to develop- do not reach, but to discover a more abstract consciousness of ourselves and of nature. To be part of an ecosystem that speaks differently to how we learn as children.

To develop intelligence does not take us away from sensitivity!

 
Retoc_Sentir_Fulla_07.jpg
Retoc_Sentir_Fulla_05.png
 
 
 

"El millor i el més bonic d'aquesta vida no es pot veure
ni es pot tocar, s’ha de sentir amb el cor."
"The best and most beautiful of this life cannot be seen
or touched, it must be felt with the heart."

Helen Keller

 
 
 

Creem un laboratori d’estiu de dues setmanes amb 35 nens i nenes de 5 a 11 anys on reunim diferents definicions de sentir que creiem fonamentals:

Tenir la sensació
Tenir consciència del propi estat.
Sentir-hi
Experimentar

També hi ha Moviment i So que són els tallers més recurrents per poder treballar l’expressivitat i la reinterpretació dels nens i nenes.

Cerquem el propi cosmos amb tot d'artistes de diferents àmbits. Convidem al Julen Ussia, al Marc Morro, al Quim Girón (CIA Animal Religion), a la Pepi de Boissieu, al Lolo&Sosaku, al Martín de Azúa i a Marc Montlleó de BR Regional i a Domestic Data Streamers. També, a l'Elena Montes, l’Anna Macau i a l'Ilaria Sartori. Perquè el que volem és sentir amb tots els artistes– a través de totes les arts –el que tenim al nostre abast per inventar un nou cosmos.

We create a two-week summer lab with 35 boys and girls ages 5 to 11 where we bring together different definitions of feeling that we believe to be fundamental:

Having the sensation
Be aware of one's own state.
To feel
Experiment

There are also Movement and Sound, which are the most recurrent workshops in order to work on expressiveness and reinterpretation of children.

We will search our own cosmos with artists from different disciplines. We invite Julen Ussia, Marc Morro, Guim Guirón (CIA Animal Religion), Pepi de Boissieu, Lolo&Sosaku, Martín Azúa, Marc Montlleó (BR Regional) and Domestic Data Streamers. We also invite Elena Montes, Anna Macau and Ilaria Sartori. We want to feel with all the artists –through all arts– what we have in our surrounding to create our environment.

 
 
 
 
P7091177.jpg
 

“El que et fa sentir bé no et pot fer mal”
“What makes you feel good can't hurt you.”

Janis Joplin

 

Col.laboren

ZZZ_Web-02.png

També et pot interessar /
Maybe you are interested in